Pronájem sálu

Vnitřní směrnice o krátkodobém pronájmu sálů a učeben Městské knihovny Děčín, p.o.

V souladu s aktuálním zněním Zákonů č. 116/90 Sb. o nájmu a pronájmu nebytových prostor, Zákona č. 526/90 Sb. o cenách a na základě platného statutu organizace a s přihlédnutím ke skutečným nákladům vynakládaným na provoz a údržbu těchto prostor, vydávám směrnici o podmínkách pronájmu sálu a učeben Městské knihovny Děčín, p.o.

 1. Sály se pronajímají organizacím i právnickým a fyzickým osobám na základě písemné objednávky podané nejméně 3 dny před vlastním pronájmem. Bez této objednávky nelze sály pronajmout. Městská knihovna na vyžádání žadatele objednávku písemně potvrdí.
 2. V objednávce žadatel uvede všechny náležitosti týkající se pronájmu (den, čas, účel pronájmu, další požadavky apod.), dále uvede vlastní číslo bankovního spojení – v případě platby fakturou, razítko a podpis, v případě platby v hotovosti též celou adresu a číslo občanského průkazu.
 3. Smluvní cena za pronájem se vypočítá podle přílohy této směrnice, není-li dále uvedeno jinak, a bude fakturována nejpozději do 14 dnů od uskutečněného pronájmu, případně vyúčtovaná v hotovosti. Při vyúčtování v hotovosti vystaví pracovník knihovny účetní doklad. Veškeré úhrady budou odváděny na příjmový účet městské knihovny.
 4. Začátek a ukončení uskutečněného pronájmu má žadatel možnost požádat o potvrzení pracovníkem knihovny, neučiní-li tak, vychází se z podkladů městské knihovny. Tyto údaje, společně s objednávkou žadatele, budou podkladem pro výpočet úhrady.
 5. V případě, že se žadatel předem dohodne s knihovnou na úhradě vyšší částky za pronájem sálu, je žadateli tato dohodnutá částka účtována – uhrazením této částky je potvrzena smluvní cena a žadatel nemá nárok na případné vrácení částky převyšující vykalkulovanou cenu dle přílohy.
 6. V mimořádných případech může ředitel městské knihovny žadateli udělit mimořádnou slevu, nebo celou částku za pronájem prominout. Tyto skutečnosti ředitel městské knihovny písemně potvrdí na objednávku žadatele.
 7. V případě, že akce, pro níž byl sál objednán, se neuskuteční a žadatel neodvolá objednávku minimálně 2 pracovní dny předem, bude žadateli účtována základní sazba za první dvě hodiny pronájmu objednaného sálu bez dalších poplatků.
 8. Městská knihovna si vyhrazuje právo odmítnout pronájem sálu v případě, že nebude možno zajistit službu pro uzamčení knihovny, případně i z jiných závažných důvodů (např. předpoklad porušení hygienických požadavků, ohrožení hlukem ve výpůjčních nebo večerních hodinách apod.).
 9. Tato směrnice zrušuje a nahrazuje v plném znění směrnici č. 1/1997 o pronájmu sálů Městské knihovny Děčín, ze dne 12.12.1997 účinnou ode dne 1.1. 1998
 10. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012.
Ceník za pronájem sálů
Sál,

50 míst

Velká učebna,
cca 15 míst
Malá učebna,
cca 6 míst
Základní poplatky:
Za první dvě hodiny pronájmu akce 500,- 300,- 200,-
Za každou další, i jen započatou hodinu pronájmu 100,- 50,- 50,-
Celodenní pronájem (déle než 6 hodin) 900,- 500,- 400,-
Přípravné práce ze strany žadatele před zahájením akce, delší než 1 hodinu 200,- 100,- 50,-
Přirážky a slevy ze základních poplatků:
Pronájem za účelem podnikat. činnosti (prodej. výstavy, živnost. kurzy, placené semináře apod.) +50%1 +50%1 +50%1
Pronájem uskutečněný po 20.00 hod. ve všední den a po celý den v sobotu, neděli a ve svátek +50%1 +50%1 +50%1
Pronájem, kdy žadatelem je škola, nebo akce pro dobročinnou a charitativní činnost -50%2 -50%2 -50%2
Cyklus kurzů, přednášek, koncertů apod., skládající se minimálně ze tří akcí -50%2 -50%2 -50%2
Další jednorázové poplatky:
Za zapůjčení klavíru (bez naladění) 100,-
Za použití dataprojektoru 200,- 100,- 100,-
Za použití zvukové techniky, PC, případně dalšího technického vybavení knihovny 100,- 100,- 100,-

1 Přirážky se sečítají
2 Slevy se nesečítají

V Děčíně: 31. 8. 2012
Mgr. Ladislav Zoubek
ředitel Městské knihovny Děčín, p.o.

2 komentáře

 1. Pepíno
  Pepíno 23. 10. 2012 at 20.22 ·

  Dobrý den,
  je hezké, že je zde uveřejněna směrnice ohledně pronájmů, ale chybí jeden dost závažný údaj: Jakou kapacitu a v jaké úpravě má sál?!?! Učebny tento údaj mají ….
  Děkuji za odpověď.

Leave a Reply

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE