Pronájem vyřizuje p. Johanová, ekonom@dcknihovna.cz, tel.: 604 972 004.

Vnitřní směrnice o krátkodobém pronájmu sálů a učeben Městské knihovny Děčín, p.o. 2019.

Účinnost od: 1. 1. 2019
Vydal dne: 19. 12. 2018
Zpracoval a schválil: Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK

Aktualizace:
Tato směrnice zrušuje a nahrazuje v plném znění Vnitřní směrnici o krátkodobém pronájmu sálů a učeben Městské knihovny Děčín, p.o. ze dne 5.1. 2018 účinnou ode dne 8.1. 2018.

V souladu s aktuálním zněním Zákonů č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, Zákona č. 526/90 Sb. o cenách a na základě platné zřizovací listiny organizace a s přihlédnutím ke skutečným nákladům vynakládaným na provoz a údržbu těchto prostor, vydávám směrnici o podmínkách pronájmu sálu a učeben Městské knihovny Děčín, p.o.

 1. Sály se pronajímají organizacím i právnickým a fyzickým osobám na základě písemné objednávky podané nejméně 3 dny před vlastním pronájmem. Bez této objednávky nelze sály pronajmout. Městská knihovna na vyžádání žadatele objednávku písemně potvrdí.
 2. V objednávce žadatel uvede všechny náležitosti týkající se pronájmu (den, čas, účel pronájmu, další požadavky apod.), dále uvede vlastní číslo bankovního spojení – v případě bezhotovostní platby, razítko a podpis, v případě platby v hotovosti též celou adresu a číslo občanského průkazu.
 3. Smluvní cena za pronájem se vypočítá podle přílohy této směrnice, není-li dále uvedeno jinak, a bude fakturována nejpozději do 14 dnů od uskutečněného pronájmu, případně vyúčtovaná v hotovosti. Při vyúčtování v hotovosti vystaví zaměstnanec knihovny účetní doklad. Veškeré úhrady budou odváděny na příjmový účet městské knihovny.
 4. Ceny za pronájem sálů a učeben jsou uváděny včetně DPH 21%.
 5. Začátek a ukončení uskutečněného pronájmu má žadatel možnost požádat o potvrzení zaměstnancem knihovny, neučiní-li tak, vychází se z podkladů městské knihovny. Tyto údaje, společně s objednávkou žadatele, budou podkladem pro výpočet úhrady.
 6. V případě, že se žadatel předem dohodne s knihovnou na úhradě vyšší částky za pronájem sálu, je žadateli tato dohodnutá částka účtována – uhrazením této částky je potvrzena smluvní cena a žadatel nemá nárok na případné vrácení částky převyšující vykalkulovanou cenu dle přílohy.
 7. V mimořádných případech může ředitel městské knihovny žadateli udělit mimořádnou slevu, nebo celou částku za pronájem prominout. Tyto skutečnosti ředitel městské knihovny písemně potvrdí na objednávku žadatele.
 8. V případě, že akce, pro níž byl sál objednán, se neuskuteční a žadatel neodvolá objednávku minimálně 2 pracovní dny předem, bude žadateli účtována základní sazba za první dvě hodiny pronájmu objednaného sálu bez dalších poplatků.
 9. Městská knihovna si vyhrazuje právo odmítnout pronájem sálu v případě, že nebude možno zajistit službu pro uzamčení knihovny, případně i z jiných závažných důvodů (např. předpoklad porušení hygienických požadavků, ohrožení hlukem ve výpůjčních nebo večerních hodinách apod.).
 10. Tato směrnice zrušuje a nahrazuje v plném znění Vnitřní směrnici o krátkodobém pronájmu sálů a učeben Městské knihovny Děčín, p.o. ze dne 5. 1. 2018 účinnou ode dne 8. 1. 2018.
 11. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.

V Děčíně: 19. 12. 2018

Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín, p.o.

Příloha č. 2 k Vnitřní směrnici o krátkodobém pronájmu sálů a učeben Městské knihovny Děčín, p.o. – 2019.

Ceník za pronájem sálů.

Ukončení platnosti předchozí přílohy s platností od 1.1. 2019 k 31.12. 2022.

Platnost od 1. ledna 2023.

Ceny jsou uváděny včetně DPH 21%.

SálVelká učebnaMalé učebny
Základní poplatky:100 míst24 míst12/16 míst
Za první dvě hodiny pronájmu akce1 500,-800,-600,-
Za každou další, i jen započatou hodinu pronáj­mu 300,-200,-150,-
Celodenní pronájem (déle než 6 hodin)2 500,-1 500,-1 200,-
Přípravné práce ze strany žadatele před zahájením akce, delší než 1 hodinu350,-300,-250,-
Přirážky a slevy ze základních poplatků:
Pronájem za účelem podnikat. činnosti (prodej. výstavy, živnost. kurzy, placené semináře apod.)+50 % *+50 % *+50 % *
Pronájem uskutečněný po 20.00 hod. ve všední den a po celý den v sobotu, neděli a ve svátek+50 % *+50 % *+50 % *
Pronájem, kdy žadatelem je škola, nebo akce pro dobročinnou a charitativní činnost-50 % **-50 % **-50 % **
Cyklus kurzů, přednášek, koncertů apod., skládající se minimálně ze tří akcí-50 % **-50 % **-50 % **
Další jednorázové poplatky:
Za zapůjčení klavíru (bez naladění)250,---
Za použití dataprojektoru400,-250,-250,-
Za použití zvukové techniky, PC, případně dalšího technického vybavení knihovny250,-250,-250,-
Za využití kuchyňky včetně nádobí
300,-200,-200,-
* přirážky se sčítají** slevy se nesčítají
Back to top