Historie Městské knihovny v Děčíně 1931-1994

Stavba knihovny

V letech 1912-1931 byla knihovna umístěna v suterénu chlapecké školy, kde prostředí neodpovídalo potřebám tak významné kulturní instituce.
Dne 6.4.1929 se Městská rada na svém zasedání rozhodla postavit ve svém městě budovu určenou pro potřeby knihovny. Vypracováním projektu byl pověřen vídeňský architekt Rudolf Perthen – podmokelský rodák. Stavbu provedla stavební firma Wenzel Lang a spol. Práce byly zahájeny 8. května 1930 a 30. května 1931 ukončeny. V přízemí byla půjčovna, v prvním patře čítárna a městské muzeum. Ve druhém patře byl (a je dosud) velký přednáškový sál s vynikající akustikou, kam se vejde až 400 osob.
Podmokelská knihovna byla až do sedmdesátých let jedinou účelovou stavbou v Čechách určenou pro knihovnu.

Počátky knihovny

V roce 1931 měla knihovna v Podmoklech 19 875 svazků, nárůst v tomto roce byl 1 288 knih.
Nutno podotknout, že se jednalo jen o knihy v němčině. Do knihovny docházelo 1 971 čtenářů. Také počet výpůjček nebyl zanedbatelný – 76 728. Dne 1. červena 1931 byl první ředitelem knihovny městskou radou jmenován Emil Mander.

Po roce 1945

V Poválečném období zmizela veškerá dokumentace o činnosti knihovny za léta 1931 – 1945, spolu s nimi také vzácné německy psané knihy.
V roce 1945 byla knihovna pojmenována Masarykova městská knihovna veřejná knihovna v Děčíně – Podmoklech. Masarykova městská veřejná knihovna byla otevřena pro veřejnost již 25. září 1945, to je necelých pět měsíců po skočení války. V září 1945 bylo k dispozici asi 3 000 svazků, koncem roku již 4 000 svazků. Výroční zpráva za rok 1946 vykazuje již 5 794 a pololetní zpráva v roce 1947 7 318 svazků. Za rok 1946 si vypůjčilo 1 206 čtenářů úhrnem 32 457 svazků. Počet výpůjček by byl jistě vyšší, kdyby knihovna citelně nepociťovala nedostatek knih.
Uspořádání budovy zůstalo v podstatě stejné jako před válkou. V přízemí byla umístěna půjčovna, v prvním patře byla v provozu čítárna. V prvních měsících po válce byl jmenován ředitelem knihovny František Zeman. Na jaře roku 1946 se stal na doporučení Františka Halase ředitelem knihovny Vladimír Vokolek, velmi zajímavá osobnost, jejíž význam přesáhl oblast knihovnictví. Počátkem roku 1949 byl propuštěn z místa ředitele knihovny a zbaven možnosti publikovat.
10. prosince 1948 byl ustaven „Klub čtenářů“, toto sdružení se scházelo k diskusím o knihách a o aktuálních kulturních otázkách.
V roce 1949 proběhla „Očista knihoven“, vyřazeny byly knihy politicky nevhodné, literárně bezcenné a zastaralé. Knihy byly odevzdány na sběr papíru.

Ustanovení Okresní lidové knihovny v Děčíně

Velká změna čekala knihovnictví v roce 1951, kdy byla ustavena okresní lidová knihovna. Sídlem se stala Masarykova městská veřejná knihovna a k ní byly připojeny další knihovny na území města Děčína – doposud samostatná Gottwaldova knihovna, která sídlila v Děčíně 1 a další pobočky. V této době byl počet svazků 14 222, spolu s pobočkami 20 552. Bylo nově zřízeno oddělení pro mládež a hudební oddělení.

Léta padesátá

Je to zvláštní, ale z let padesátých se v knihovně, ani v okresním archívu či jinde nezachovalo takřka nic, co by mohlo podrobně dokumentovat tuto dobu.

Léta šedesátá

V únoru 1961 začal vycházet nový děčínský měsíčník Naše město. Již v první čísle se objevuje článek o knihovně. Zde se uvádí, že jenom za rok 1960 bylo půjčeno na 190 000 svazků, zaregistrováno 6 000 čtenářů. K poslednímu prosinci měla knihovna 52 000 svazků.
V těchto letech se také začíná formovat metodické oddělení, jež spravuje venkovské knihovny. V roce 1961 byl v hlavní půjčovně zaveden volný výběr knih. V roce 1966 stoupl počet výpůjček po celém okrese, ale jen ve městech, na vesnicích naopak poklesl.
V průběhu let knihovna nezaznamenala stavebních úprav či změn ve vybavení. Proto bylo velkou událostí otevření společensko vědního oddělení (tehdy politického) v roce 1975.

Dalším důležitým okamžikem v historii knihovny bylo otevření nového dětského oddělení 26. dubna 1978.

Malý sál se dočkal dvou rekonstrukcí, v letech 1975 a 1990.

Některé číselné údaje:

rok počet sv. počet čtenářů počet výpůjček
1931 19 875 1 971 76 728
1948 10 284 1 942 55 146
1961 56 301 6 000 191 411
1987 168 508 8 785 304 081
1990 220 852 8 530 277 505
1993 214 982 4 817 249 728

Přehled ředitelů knihovny:

 • Emil Mauder 1931 – ?
 • František Zeman 1945 – 1946
 • Vladimír Vokolek 1946 – 1949
 • Karel Egem 1949 – 1954
 • Jiří Frey 1954 – 1964
 • Hana Ledinská zastup. řed. 1965 – 1965
 • Ladislav Zoubek st. 1965 – 1970
 • František Lochovský 1971 – 1975
 • Eva Gottwaldová 1975 – 1978
 • Danuše Schwarzová 1979 – 1981
 • Květa Bílková 1981 – 1987
 • Ladislav Zoubek ml. 1987 – dosud

Vypracovala: Z. Vanžurová
Upravil: P. Šatný

Back to top