Příloha č. 2 Knihovního řádu MěKD, platného od 1. 5. 2023

 

Ceník služeb a dalších poplatků – platný od 1. 5. 2023

Registrační a manipulační poplatky:
·     roční registrační poplatek – výdělečně činní 200,-
·     roční registrační poplatek – ostatní nad 15 let 100,-
·     roční registrační poplatek – děti do 14 let (včetně) 50,-
·     roční registrační poplatek – občané nad 70 let zdarma
·     roční registrační poplatek – právnická osoba 300,-
·     manipulační poplatek za rezervaci 10,-
·     manipulační poplatek za MVS 50,-
·     vystavení čtenářského průkazu při ztrátě dospělí/děti 30,-/10,-
·     jistina (kauce) při výpůjčce čtečky e-knih proti písemnému potvrzení 1 000,-
Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách a při práci s technikou:
·       náhrada za poškození knihovní jednotky, která nebrání dalšímu použití

50,-

·       náhrada za ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky nemající charakter periodického tisku, nebo zvukového a zvukově obrazového dokumentu paušální částkou zahrnující i knihovnické a knihařské zpracování

Pokud skutečná škoda zjevně převyšuje paušální částku, MěKD má právo vedle paušální částky též žádat převyšující škodu (Článek XII., bod 4 Knihovního řádu)

250,-

·       náhrada za ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky mající charakter periodického tisku a přílohy knihovních jednotek (např. mapy, DVD, CD, MC) paušální částkou zahrnující i knihovnické a knihařské zpracování

50,-

·       náhrada za ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné magnetofonové kazety (MC) paušální částkou zahrnující i knihovnické zpracování

150,-

·       náhrada za ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné CD a videokazety s českými interprety, mluveným slovem, lidovou a vážnou hudbou paušální částkou zahrnující i knihovnické zpracování

350,-

·       náhrada za ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné CD a videokazety se zahraničními interprety populární hudby a všemi druhy DVD paušální částkou zahrnující i knihovnické zpracování

600,-

·       náhrada za poškozené, ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné stolní hry do výše plné ceny
·       náhrada knihovnického, případně i knihařského zpracování knihovní jednotky, která nemá charakter periodického tisku

50,-

·       poškození čárového kódu nebo ochranného kódu 20,-
·       náhrada za poškození nebo zničení ochranného obalu zvukového nebo zvukově obrazového dokumentu

10,-

·       předem neohlášené restartování počítače 50,-
·       změny nastavení počítače (Windows, Internet Exprorer apod.) 100,-
·       závady vzniklé nedovoleným zacházením s počítačem 500,-
·       náhrada za ztracený nebo zničený technický prostředek (čtečka e-knih apod.) do výše plné ceny
Zpozdné, upomínání a soudní vymáhání dluhu
a) dospělí:
·       zpozdné bez zaslání upomínky 3,- / 1,- za 1 svazek/časopis
·       I.   upomínka  8,- / 3,- za 1 svazek/časopis
·       II.  upomínka 15,- / 5,- za 1 svazek/časopis
·       III. upomínka 25,-/10,- za 1 svazek/časopis
·       předžalobní výzva 50,-/20,- za 1 svazek/časopis
b) děti:
·     zpozdné bez zaslání upomínky 2,- / 1,- za 1 svazek/časopis
·     I.   upomínka  4,- / 3,- za 1 svazek/časopis
·     II.  upomínka 8,- / 5,- za 1 svazek/časopis
·     III. upomínka 20,-/10,- za 1 svazek/časopis
·     předžalobní výzva 30,-/15,- za 1 svazek/časopis
K vypočtenému zpozdnému hradí čtenář navíc manipulační poplatek za každou zaslanou upomínku elektronickou cestou 10,- Kč, za zaslanou upomínku poštou, včetně předžalobní výzvy, dle aktuálního ceníku České pošty, s. p. Poplatky za jednotlivé zaslané upomínky se sečítají.
Informační, kopírovací, laminovací služby, skenování a 3D tisk:
– bibliografické rešerše a seznamy:  
·       zadání rešerše (seznamu) 10,-
·       1 český neanotovaný záznam 2,-
·       1 český anotovaný záznam 5,-
·       1 cizojazyčný neanotovaný záznam 5,-
·       1 cizojazyčný anotovaný záznam 10,-
– kopírování a tisk informací z počítačových bází dat:  
·       1 arch A4 tisk jednostranný – černobíle 1,50
·       1 arch A4 tisk oboustranný – černobíle 2,50
·       1 arch A3 tisk jednostranný – černobíle 2,50
·       1 arch A3 tisk oboustranný – černobíle 4, –
·       1 arch A4 tisk jednostranný – barevně (do 50% tisk. plochy) 10, –
·       1 arch A4 tisk oboustranný – barevně (nad 50% tisk. plochy) 20, –
·       1 arch A3 tisk jednostranný – barevně (do 50% tisk. plochy) 20, –
·       1 arch A3 tisk oboustranný – barevně (nad 50% tisk. plochy) 35, –
– práce na PC:
·       smluvní cena za využití výpočetní techniky knihovny za každých i jen započatých 15 minut (registrovaným čtenářům se neúčtuje prvních 120 min. v jednom kalendářním dnu, neregistrovaným čtenářům se neúčtuje prvních 15 min. v jednom kalendářním dnu)

5,-

·       využití PC, programového vybavení a CD-ROM knihovny na PC děti zdarma
 
– laminování, skenování a 3D tisk:
·       laminování formátu kreditní karty           5, –
·       laminování formátu A5         15, –
·       laminování formátu A4         20, –
·       1 s. skenování bez rozlišení formátu do velikosti A3 včetně přenosu na elektronické médium

2, –

·       3D tisk z vlastního návrhu – cena dle spotřebovaného materiálu se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru cca 20- až 100,-
Při rozsáhlejší zakázce na informační a tiskové služby, laminování a skenování je knihovna oprávněna vybrat finanční zálohu do výše 50% celkové předpokládané ceny.

Při větším objemu poskytovaných informací je možné s uživatelem dohodnout smluvní cenu.

Tato Příloha č. 2 Knihovního řádu MěKD je účinná ode dne 1. 5. 2023. Tím se ruší znění ze dne 6. září 2012.

V Děčíně dne 28. dubna 2023

Mgr. Ladislav Zoubek

ředitel Městské knihovny Děčín, p.o.

Back to top